Home » Bài 6: Leverage, Margin & Margin Call: Ký quỹ, đòn bẩy và cuộc gọi ký quỹ là gì?