Home Kiến Thức Forex Phân Biệt Balance/ Equity/ Free Margin

Phân Biệt Balance/ Equity/ Free Margin

by GDTC Editor

1. Balance là gì?

Khi bạn không có vị thế mở nào, balance (số dư tài khoản) là lượng tiền bạn có trong tài khoản của mình. Balance sẽ được cập nhật sau khi bạn đóng một hoặc nhiều vị thế mở.

Ví dụ, khi bạn có một tài khoản 5.000$ và bạn không có vị thế mở nào, số dư tài khoản của bạn là 5.000$.

2. Equity là gì?

Equity (số dư tức thời) là số dư tài khoản cộng thêm các lãi/lỗ trôi nổi của các vị thế mở của bạn:

Equity = Balance + Floating Profit/Loss
(Số dư tức thời = Số dư tài khoản + Lãi/lỗ trôi nổi)

Khi bạn không có vị thế mở nào, tức là không có lãi/lỗ trôi nổi, thì equity và balance của bạn là như nhau. Equity sẽ được cập nhật sau khi bạn mở một hoặc nhiều vị thế mới.

Khi bạn có vài vị thế mở, giả dụ tính tổng lại thành khoản lợi nhuận 1.500$, thì số dư tức thời của bạn sẽ bằng số dư tài khoản cộng 1.500$. Nếu các vị thế của bạn là khoản lỗ 1.500$, thì số dư tức thời của bạn sẽ bằng số dư tài khoản trừ đi 1.500$.

3. Free Margin là gì?

Free margin (số dư khả dụng) là chênh lệch giữa số dư tức thời và khoản ký quỹ đặt lệnh từ các vị thế mở của bạn:

Free Margin = Equity – Required Margin
(Số dư khả dụng = Số dư tức thời – Khoản ký quỹ đặt lệnh)

Số dư tức thời

Về cơ bản, khoản ký quỹ đặt lệnh (margin) là số tiền bạn cần phải ký quỹ với sàn giao dịch để vị thế của bạn được mở và duy trì trên thị trường. Sàn giao dịch sẽ tách số tiền ký quỹ độc lập khỏi tài khoản của bạn để giữ cho vị thế được mở. Trong các phần mềm giao dịch, khoản ký quỹ được thể hiện như là “margin” hay “required margin” hay “used margin”. Sau khi vào lệnh, số tiền còn lại của tài khoản được dùng để chịu lỗ của các vị thế đang trôi nổi trên thị trường hoặc để mở vị thế mới thì được gọi là số dư tức thời (free margin hay usable margin).

Khi bạn không có vị thế nào, sẽ không có khoản ký quỹ đặt lệnh nào được trích ra từ tài khoản của bạn. Bởi vậy, tất cả số tiền bạn có trong tài khoản đều khả dụng. Miễn là bạn không có vị thế nào mở, số dư tức thời và số dư khả dụng của bạn là như nhau và bằng với số dư tài khoản của bạn.

Giả dụ bạn có tài khoản 10.000$ và bạn có một vài vị thế mở với tổng số tiền ký quỹ đặt lệnh là 900$ và các vị thế đang có lợi nhuận 400$.
Khi này:
Số dư tức thời = 10.000$ + 400$ = 10.400$
Số dư khả dụng = 10.400$ – 900$ = 9.500$

0 0 votes
Article Rating

related posts

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments