Home Kinh tế vĩ mô – Mind Map

Kinh tế vĩ mô – Mind Map

Kinh tế vĩ mô – Mind Map

BEGIN

I. Giới thiệu tổng quan về kinh tế vĩ mô

 • 1.Hệ thống kinh tế vĩ mô
 • 2.Phương pháp nghiên cứu
 • 3.Mục tiêu của kinh tế vĩ mô:
 • 4.Các công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô

II. Các biến số vĩ mô cơ bản

 • 1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Gross domestic product
 • 2. Chỉ số giá tiêu dùng CPI: (CONSUMER PRICE INDEX)
 • 3. So sánh CPI và chỉ số điều chỉnh GDP

III. Các biến số kinh tế vĩ mô mở rộng

 • 1. Nhóm các biến số đo lường thu nhập/sản lượng quốc dân
 • 2. Nhóm các biến số đo lường mức giá cả chung
 • 3. Nhóm các biến số đo lường thất nghiệp
 • 4. Nhóm các cân đối vĩ mô
 • 5. Nhóm cac biến số về tiền tệ
 • 6. Nhóm các biến số mang tính dự báo
 • 7. Các chỉ số tổng hợp do quốc tế đánh giá

IV. Tăng trưởng kinh tế

 • 1. Tăng trưởng kinh tế là gì?
 • 2. Đo lường tăng trưởng kinh tế:
 • 3. Ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế
 • 4. Các yếu tố quyết định tăng trưởng trong dài hạn
 • 6. Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế
 • 7. Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
 • 8. Ba nhận định về tăng trưởng kinh tế
 • 9.  Bẫy thu nhập trung bình (midle-income trap) là gì?
 • 10. Các thuật ngữ quan trọng

V. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

 • 1. Trung gian tài chính
 • 2. Thị trường tài chính
 • 3. Tiết kiệm và đầu tư
 • 4. Thị trường vốn vay: 
 • 5. Các chính sách của chính phủ tác động đến tiết kiệm và đầu tư

VI. Thất nghiệp

 • 1. Khái niệm về thất nghiệp
 • 2. Phương pháp đo lường
 • 3. Phân loại thất nghiệp.
 • 4. Tác động của thất nghiệp tới sự phát triển kinh tế xã hội
 • 5. Giải pháp hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp

VII. Lạm phát

 • 1. Lạm phát là gì?
 • 2. Phương pháp đo lường
 • 3. Phân loại lạm phát
 • 4. Các nguyên nhân gây nên lạm phát
 • 5. Những tác động của Lạm Phát tới kinh tế xã hội
 • 6. Các biện pháp kiềm chế  lạm phát ở Việt Nam
 • 7. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp
 • 8. Tổng kết thuật ngữ quan trọng về lạm phát

VIII. Tổng cầu, tổng cung

 • 1. Mô hình tổng cầu và tổng cung
 • 2. Cân bằng vĩ mô trong ngắn hạn và dài hạn

IX. Tổng cầu và chính sách tài khóa

 • 1. Phương pháp tiếp cận thu nhập – chi tiêu
 • 2. Mô hình xác định sản lượng cân bằng dựa trên lý thuyết về tổng chi tiêu
 • 3. Mô hình tổng chi tiêu và đường tổng cầu
 • 4. Chính sách tài khóa
 • 5 .Các thuật ngữ quan trọng
 • 6. Kinh nghiệm tại Nhật Bản

X. Tiền tệ và chính sách tiền tệ

 • 1. Tổng quan về tiền tệ
 • 2. Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) và cung tiền
 • 3. Thị trường tiền tệ ( theory of liquidity preference – lý thuyết ưa thích thanh khoản của Keynes)
 • 4. Chính sách tiền tệ (Monetary policy)
 • 5. Sự khác nhau giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
 • 6. Các thuật ngữ quan trọng
 • 7. Mở rộng: Liquidity Trap

XI. Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

 • 1. Sơ lược về lý thuyết thương mại quốc tế
 • 2. Cán cân thanh toán (balance of payment)
 • 3. Tỷ giá hối đoái
 • 4. Quản lý tỷ giá hối đoái
 • 5. Tác động của tỷ giá hối đoái đến nền kinh tế
 • 6. Các thuật ngữ quan trọng

XII. Bốn vấn đề và bốn dấu hỏi trong kinh tế học

XIII. Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp

END.