Home Tài chính cá nhânThuế & Phúc Lợi Mùa quyết toán thuế: Cần lưu ý những gì?

Mùa quyết toán thuế: Cần lưu ý những gì?

by Ban Biên Tập GDTC

Mùa quyết toán thuế đang đến gần, đây là thời điểm quan trọng để các cá nhân và doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình. Bài viết này sẽ cung cấp một số lưu ý quan trọng để bạn có thể thực hiện quyết toán thuế một cách chính xác và đầy đủ.

uy-quyen-quyet-toan-thú-tncn-khi-nld-chuyen-viec

Quyết toán thuế TNCN là gì?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Quyết toán thuế TNCN là việc cá nhân tiến hành các công việc kê khai số thuế trong một năm tính thuế về các vấn đề số thuế cần phải nộp thêm, hoàn trả số tiền thuế đã nộp thừa và bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

Những lưu ý về hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2024

Thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 như sau:

 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
 • Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Như vậy, thời hạn khai quyết toán và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập nhận được trong năm 2023 như sau:

 • Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2024.
 • Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/4/2024.

Các đối tượng phải nộp quyết toán thuế TNCN

Dựa trên khoản 2 của Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, quy định về thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 như sau:

 • Thời hạn cuối cùng là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; và là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.
 • Thời hạn cuối cùng là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.
 • Thời hạn cuối cùng là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Trong trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Do đó, thời hạn quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập trong năm 2023 như sau:

 • Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức hoặc cá nhân trả thuế, thì thời hạn cuối cùng là ngày 31/3/2024.
 • Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế, thì thời hạn cuối cùng là ngày 30/4/2024.

Các đối tượng phải nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo điểm d khoản 6 của Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn quyết toán thuế TNCN bao gồm:

 • Tổ chức và cá nhân trả tiền lương, tiền công: Họ phải quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.
 • Người lao động ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm quyết toán thuế. Điều này áp dụng cho cả người có thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng ở nơi khác và đã được khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có yêu cầu quyết toán với phần thu nhập này.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, bao gồm:

 • Có số thuế phải nộp, thuế thừa đề nghị hoàn, hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Trừ trường hợp số thuế phải nộp sau khi quyết toán của từng năm dưới 50.000 đồng, thuế phải nộp nhỏ hơn thuế đã tạm nộp, và không có yêu cầu hoàn thu.

Dựa trên quy định hiện hành tại Việt Nam cho năm 2024, thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân là như sau:

 • Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:
  • Thời hạn cuối cùng nếu cá nhân ủy quyền tổ chức hoặc cá nhân khác quyết toán thuế: Ngày 31/3/2024.
  • Thời hạn cuối cùng nếu cá nhân tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế: Ngày 30/4/2024.
 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:
  • Thời hạn cuối cùng là ngày 15/12 của năm trước đó đối với hồ sơ khai thuế khoán.
  • Trong trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.
quyet-toan

Lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định tại Điểm b2 Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN), quy định như sau:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được chi trả từ hai nơi trở lên sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (QTT) theo các trường hợp sau đây:

 • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập, thì nộp hồ sơ khai QTT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập đó.
 • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, thì nộp hồ sơ khai QTT tại cơ quan thuế quản lý tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập cuối cùng đó.
 • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, thì nộp hồ sơ khai QTT tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập nào, thì nộp hồ sơ khai QTT tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một hoặc nhiều nơi đã có khấu trừ 10%, thì nộp hồ sơ khai QTT tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một hoặc nhiều nơi, nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập nào, thì nơi nộp hồ sơ khai QTT là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
0 0 votes
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status